Deschiderea unui cabinet stomatologic – informații esențiale și șabloane utile

Organizația Tinerilor Medici Dentiști

Știm cât poate fi de dificil să alegi sub ce formă urmează să îți desfășori activitatea ca Medic Stomatolog, titular de drepturi și obligații, precum și procesul greoi și îndelungat prin care este necesar să treci astfel încât să îți exerciți profesia în condițiile legii.

Din acest motiv, venim în ajutorul tău cu informațiile de care ai nevoie, expuse cât mai detaliat, pentru a-ți simplifica munca și a diminua considerabil timpul în vederea alegerii și îndeplinirii tuturor formalităților prevăzute de lege pentru a-ți înregistra Unitatea Medicală Privată în Registrele Naționale.

FORME DE EXERCITARE A PROFESIEI DE MEDIC STOMATOLOG

Dispozițiile Art. 1 din Norma metodologică privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătății și Familiei nr. 153/2003, prevede că Medicii Somatologi își pot desfășura activitatea în una din următoarele forme de exercitare a profesiei:

I. CABINETE MEDICALE INDIVIDUALE, DE SINE STĂTĂTOARE, ASOCIATE SAU GRUPATE / SOCIETĂȚI CIVILE MEDICALE (care au același regim juridic)

II. SOCIETĂȚI ÎNREGISTRATE ÎN CONDIȚIILE LEGII 31/1990 (S.R.L., S.A. etc.)

I. CABINETE MEDICALE INDIVIDUALE (C.M.I.)

Înființarea C.M.I.-urilor este supusă dispozițiilor legale prevăzute în Norma metodologică privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătății și Familiei nr. 153/2003.

 • Cine își poate desfășura activitatea în cadrul unui C.M.I.?

Pentru a-și putea exercita profesia sub forma juridică a C.M.I.-ului, medicul stomatolog titular, cu drept de liberă practică, având calitatea de fondator al Cabinetului Medical Individual, poate angaja sau colabora cu alți medici titulari de drepturi și obligații, sau cu alte categorii de personal medical autorizat, care, în raport cu C.M.I.-ul, vor avea calitatea fie de salariați, fie de colaboratori, în baza unor Contracte Individuale de Muncă sau de Colaborare.

 • Unde și cum înregistrăm un C.M.I?

În vederea înființării unei astfel de forme de exercitare a profesiei, medicul stomatolog cu drept de liberă practică se adresează autorităților competente, respectiv Direcției de Sănătate Publică (D.S.P.) în raza teritorială în care intenționează șă își desfășoare activitatea. Concomitent cu înaintarea dosarului către D.S.P., titularul transmite dosarul, conținând aceleași documente, către Colegiul Medicilor Stomatologi de care aparține.

După aprobarea dosarului, Direcția de Sănătate Publică Județeană sau Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, după caz, eliberează un Certificat de Înregistrare, care se înscrie în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale.

 • Ce conține dosarul de înființare?

Pentru constituirea dosarului privind înființarea Cabinetului Medical Individual, medicul titular înaintează organelor competente următoarele documente:

 1. Cerere de înființare – formular tip, emis de către D.S.P. Județeană sau a Municipiului București, după caz
 2. Dovada deținerii legale a spațiului cu destinație de sediu social – Contract de Comodat / Închiriere / Document care atestă proprietatea asupra spațiului etc. (Model – sau vezi mai jos Anexa nr. 1.1. / Anexa nr. 2.2.);
 3. Autorizația de liberă practică a medicului titular – Certificat de Membru în cadrul C.M.S.;
 4. Avizul Colegiului Medicilor Stomatologi din raza teritorială competentă – se eliberează de către colegiile teritoriale, anterior depunerii dosarului de înregistrare.

II. SOCIETĂȚI ÎNREGISTRATE ÎN CONDIȚIILE LEGII 31/1990

În vederea exercitării profesiei sub forma juridică a Societății cu Răspundere Limitată, medicul titular trebuie să alcătuiască un dosar, care se transmite Oficiului Registrului Comerțului din raza teritorială unde urmează ca societatea în curs de constituire să își stabilească sediul social.

Înainte de a constitui dosarul, ca pas premergător, medicul titular trebuie să rezerve denumirea viitoarei societăți. În acest sens, este nevoie ca acesta să completeze formularul tipizat (https://www.onrc.ro/templates/site/formulare/11-10-182.pdf) pus la dispoziție de către Registrul Comerțului, și să îl transmită Oficiului, completat, împreună cu o copie a cărții de identitate.

* Această formalitate se poate realiza online, pe portalul instituției, respectiv https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal.

După ce Oficiul Registrului Comerțului competent eliberează Rezervarea de denumire, medicul titular poate începe redactarea tuturor documentelor necesare, după cum urmează:

 1. Cerere – formular tipizat (https://www.onrc.ro/templates/site/formulare/11-10-150.pdf);
 2. Anexa nr. 1 privind înregistrarea fiscală – formular tipizat (https://www.onrc.ro/templates/site/formulare/anexa_1_inregistrare_fiscala.pdf);
 3. Anexa nr. 2 privind investiția străină, dacă este cazul – formular tipizat (https://www.onrc.ro/templates/site/formulare/anexa_2_investitie_straina.pdf);
 4. Declarația-tip pe propria răspundere semnată de asociați sau de administratori din care să rezulte că persoana juridică îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii pentru activitățile precizate în declarația-tip – Model 2 (https://www.onrc.ro/templates/site/formulare/11-10-167.pdf);
 5. Dovada disponibilității și rezervării denumirii – obținută în pasul preliminar depunerii;
 6. Act Constitutiv (Model – sau vezi Anexa nr. 2.1.);
 7. Documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social – Contract de Comodat / Închiriere, Act de proprietate etc. (Model – sau vezi Anexa nr. 1.1 / Anexa nr. 2.2.);
 8. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociați la capitalul social – în acest sens, ulterior întocmirii documentației necesare înmatriculării, medicul titular trebuie să deschidă cont bancar în numele și pe seama societății și să efectueze vărsământul capitalului social (recomandarea noastră este ca valoarea capitalului social să fie constituită din minim 200 RON), iar ulterior depunerii acestuia în contul bancar, banca va emite o recipisă care se va depune la Registrul Comerțului;
 9. Declarația dată pe propria răspundere de către fondatori/administratori, din care să rezulte că îndeplinesc condițiile legale pentru deținerea acestor calități (Model sau vezi Anexa nr. 2.3.);
 10. Actele de identitate ale asociaților;
 11. Specimenul de semnătură al Administratorului (Model sau vezi Anexa nr. 2.4.);
 12. După caz, declarația autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetățean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;
 13. Informațiile din cazierul fiscal al asociaților, acționarilor, membrilor și reprezentanților legali sau desemnați, care au obligația prezentării certificatului de cazier fiscal – în general, aceste informații se obțin de către Registrul Comerțului, ca urmare a completării corecte a cererii de înregistrare, sens în care nu este necesar să se mai depună nicio informație suplimentară;
 14. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice – formular tipizat (https://www.onrc.ro/templates/site/formulare/declaratie%20beneficiar%20real.pdf);
 15. Dovada achitării tarifului legal – Registrul Comerțului va elibera o notă de plată în urma transmiterii documentelor sus-menționate; tariful poate fi achitat prin virament bancar sau la casieria Oficiului Registrului Comerțului competent.

Mai departe, următoarele puncte prezentate

 • Cum obținem avizul Colegiului?

În ceea ce privește Avizul necesar înregistrării, acesta se va elibera la cerere, în baza documentației întocmite de către medicul titular, respectiv:

 • Cerere – formular tipizat furnizat de către colegiile teritoriale;
 • Certificat de Membru C.M.S.R. – un exemplar în copie;
 • Dovada deținerii spațiului cu destinație de sediu – un exemplar în copie;
 • Acordul vecinilor sau al Asociației de Proprietari (unde este cazul) – un exemplar în original;
 • Declarație pe proprie răspundere a medicului titular din care să rezulte că sunt respectate condițiile privind dotările minime necesare în vederea funcționării cabinetului medical (Model – sau vezi Anexa 1.2.) – un exemplar în original;
 • Avizul / Aprobarea D.S.P. privind spațiul unde se va desfășura activitatea – un exemplar în original;

 • Cum obținem Avizul D.S.P.?

D.S.P. va elibera Avizul în baza dosarului întocmit de medicul titular, care va conține:

 • Cerere – formular tip
 • Memoriu tehnic privind descrierea obiectivului și a activității care se va desfășura (Model – sau vezi Anexa 1.3.);
 • Plan de situație cu încadrarea în zonă, cu menționarea vecinătăților, după caz – se obține de la Autoritatea Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliara (A.N.C.P.I.) – Oficiul / Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară din raza teritorială de care aparține imobilul;
 • Schițe cu detalii de structură funcțională și dotări specifice profilului de activitate;
 • Actul doveditor destinației imobilului (autorizație de construcție etc.) – cu respectarea Art. 6 din Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, parte integrantă din Ordinul nr. 119/2014;
 • Actul doveditor deținerii spațiului;
 • Acordul vecinilor sau al Asociației de proprietari (unde este cazul);
 • Dovada plății tarifului de asistenţă de specialitate de sănătate (200 RON – se achită la D.S.P. în a cărei rază teritorială își va desfășura activitatea cabinetul);
 • Alte documente relevante – ex: documente care atestă pregătirea profesională a medicului stomatolog, Aviz de liberă practică, etc.)
 • Dovada îndeplinirii condițiilor minime privind spațiul și circuitele funcționale, în concordanță cu serviciile medicale furnizate;
 • Lista serviciilor medicale furnizate.

!! Existența dotărilor minime necesare funcționării și a îndeplinirii condițiilor minime de spațiu și a circuitelor funcționale se va realiza de către D.S.P. competentă.

️ În spațiul cu destinație de sediu NU pot fi înființate și nu pot funcționa simultan mai mult de 2 cabinete medicale, și doar în situația în care acestea sunt compatibile.

DOTARI MINIME NECESARE

 • unit dentar cu cel puțin două piese terminale; 
 • truse de consultație (oglinzi, sonde și pense dentare) – minim 10 truse;
 • canule pentru aspirație;
 • freze pentru turbine și pentru pisele de mână;
 • instrumentar și ace pentru tratamente endodontice;  
 • instrumentar chirurgical (clești pentru extracție, bisturiu/lame de bisturiu pentru părțile moi, elevatoare, chiurete Volkman, foarfeci chirurgicale, pensă chirurgicală, material de sutură pentru părțile moi, etc.);
 • seringi uniject cu ace și seringi de unică folosință;  
 • instrumentar/aparatură de detartraj;
 • substanțe anestezice injectabile și topice;
 • linguri pentru amprentare;
 • echipament de protectie (halat, mască, mănuși și ochelari);  
 • echipament/aparatură pentru sterilizare.