Cum mă înscriu în colegiu?

Organizația Tinerilor Medici Dentiști

Activitatea fiecărei profesii este coordonată de un for superior. În cazul nostru, al medicilor stomatologi, este CMSR – Colegiul Medicilor Stomatologi din România. Pentru a putea activa legal ca medici stomatologi, este necesar să devenim membri ai Colegiului. Cum facem asta? Citește în continuare și vei afla!

Atribuțiile CMSR:
*controlul și supravegherea exercitării profesiei de medic stomatolog;
**aplicarea legilor și a regulamentelor care organizează și reglementează exercițiul profesiei;
***reprezentarea intereselor profesiei de medic stomatolog și păstrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul vieții sociale.

Misiunea CMSR:
*de a apăra demnitatea, libertatea și independența profesională a medicului stomatolog în exercitarea profesiei;
**de a promova drepturile și interesele medicului stomatolog în toate domeniile de activitate;
***de a asigura respectarea de către medicul stomatolog a obligațiilor ce îi revin față de pacient și de sănătatea publică.
 

Acesta este organizat pe criterii teritoriale la nivel național și la nivelul Bucureștiului. Deși fiecare sediu aflat în fiecare reședință de județ din țară prezintă autonomie funcțională, organizatorică și
financiară, modalitatea de înscriere este asemănătoare.


Spre exemplu, pentru înscrierea în Colegiul Medicilor Stomatologi din București (CMSB) sunt necesare următoarele acte:
a) cerere de înscriere şi de eliberare a certificatului de membru F1.1 –
https://www.cmsb.ro/postari/avizari-acreditari/
b) copie a actului de identitate;
c) copia legalizată a diplomei de licenţă, copii ale altor titluri de calificare în profesia de medic stomatolog deţinute, precum şi, după caz, a documentului care atestă recunoaşterea acestuia/acestora;
d) dovada exercitării profesiei de medic stomatolog în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă emisă de unitatea în cadrul căreia s-a exercitat / se va exercita profesia de medic stomatolog, dacă este cazul, sau dovada atestării competenţei profesionale;
e) certificat de cazier judiciar (se poate obţine de la orice subunitate de poliţie din ţară în care există ghişeu de cazier judiciar) sau certificat de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de provenienţă, după caz;
f) certificat de sănătate tip A5, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de medic stomatolog, vizat inclusiv de medicul psihiatru, acesta  putându-se obţine de la unităţile de asistenţă medicală autorizate de Direcţiile de Sănătate Publică locale, care pot fi de stat sau private (lista unităţilor autorizate de DSP Bucureşti se regăseşte în linkul https://dspb.ro/informatii-publice/servicii-publice-dsp/);
g) declaraţie pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau de nedemnitate prevăzute de lege;

h) copie a actului prin care se atestă schimbarea numelui solicitantului, dacă este cazul;
i) copii ale atestatelor de studii complementare obţinute conform legii, dacă este cazul, precum şi, după caz, ale documentelor care atestă recunoaşterea acestora;
j) dovada încadrării în una dintre situaţiile prevăzute la art. 477 lit. c)-f) din legea nr. 95/2006 , dacă este cazul;
k) dovada deţinerii cunoştinţelor lingvistice necesare desfăşurării activităţilor profesionale în România, în cazul cetăţenilor străini, atestată în urma susţinerii unui interviu organizat la sediul Colegiului Medicilor Stomatologi din România, în faţa a cel puţin 3 membri ai Comisiei pentru avizări, studii şi strategii de dezvoltare din cadrul Consiliului naţional, sau prin certificat de competenţă lingvistică;
l) dovada asigurării de răspundere civilă profesională/de malpraxis sau asigurarea sub limita legală (pentru mai multe detalii despre asigurarea de malpraxis click aici);
m) copia dovezii achitării taxei de înscriere (150 lei);
n) achitarea taxei de membru pe cel puțin o lună (40 lei/ lună)


Documentele prezentate se vor depun în original, cu excepţia celor prevăzute la punctele b), c), h) și i) care se vor depune în copii certificate conform cu originalul de către medicul solicitant.


După ce actele au fost depuse rămâne la latitudinea fiecărui sediu în parte în cât timp se poate
ridica certificatul de membru. În general, nu durează mai mult de 2 săptămâni, dar depinde foarte mult de perioadă.


Odată eliberat, medicul stomatolog trebuie să fie informat că acest certificat trebuie vizat anual, în baza punctelor EMC obținute și prin reînoirea asigurării de răspundere civilă profesională.

Poți să găsești mai multe informații pe site-ul Colegiului Medicilor Stomatologi din România – www.cmdr.ro .

Sperăm că te-ai lămurit cu privire la înscrierea în Colegiul Medicilor Stomatologi Dacă mai ai întrebări sau nelămuriri cu privire la acest subiect, nu ezita să ne contact la adresa  sau să completezi formularul de contact de pe https://www.otmd.org/contact .

Îți mulțumim frumos pentru atenție!

Cu considerație și simpatie,

Echipa OTMD